มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3)
     คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
     - ระบบในเวลาราชการ ระบบนอกเวลาราชการ
     แผน ก2 และ แผน ข
2. หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
     ระบบในเวลาราชการ ระบบนอกเวลาราชการ
     แผนการเรียน แบบ 1.1 และ 2.1
     เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ค. 67
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร=>https://shorturl.asia/G9ju6
Click สมัคร online => https://gradis.msu.ac.th/admission/
บัณฑิตวิทยาลัย => 083 750 9194
รายละเอียดเพิ่มเติม=>https://www.facebook.com/photo?fbid=7416986435056722&set=
a.170474673041304


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 15 พฤษภาคม 2567
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: สำนักบัณฑิตศึกษาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
เขียนข่าว: ปิยะวรรณ จันทมาน

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 7 ครั้ง