บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์ ของ ผู้สมัคร หลักสูตรเทียบเข้า ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567     บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์ ของ ผู้สมัคร หลักสูตรเทียบเข้า ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 เต็มไปด้วยความ่วนความ JOY โดยมีอาจารย์ปภาดา อนันต์กีรติการ ประธานหลักสูตร ศศ.บ.การจัดการโรงแรมและบริการ เป็นอาจารย์ผู้สัมภาษณ์ และ พี่นิด นรฤษ ราวะริทร์ ฝ่ายวิชาการ ร่วมต้อนรับและชี้แจงขั้นตอนการสัมภาษณ์ให้น้องๆ รับทราบ โดยมีการสอบสัมภาษณ์จำนวน 2 สาขาคือ สาขาการจัดการโรงแรมและบริการ และสาขาศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการด้วยไม้ตรีจิตร
รายละเอียดเพิ่มเติม=> https://www.facebook.com/photo?fbid=864668575699455&set=
pcb.864670092365970


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 15 พฤษภาคม 2567
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: นรฤษ ราวะรินทร์
เขียนข่าว: ชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 13 ครั้ง