ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้ารับรางวัล “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2558 สาขา บริหารการศึกษา         เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้ารับรางวัล “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2558 สาขา บริหารการศึกษา ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ จันทจร คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัลเดียวกันในสาขา วิศวกรรมศาสตร์

         เนื่องในงานรางวัลไทย จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการรางวัลไทย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง วัตถุประสงค์โครงการเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องแก่บุคคล องค์กร ที่อุทิศในการพัฒนาและประพฤติตนเป็นปะโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับผู้ที่จะก้าวขึ้นมาพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป ในการนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งไว้ ณ ที่นี้


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 11 กันยายน 2558
 
ประกาศ : อนุรักษ์ มะระโช
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: อนุรักษ์ มะระโช

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 299 ครั้ง