การจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒติระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม         เมื่อวันที่ 7 – 9 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์เมษ์ธาวิน พลโยธี ประธานหลักสูตร ศศ.บ.การจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้สอนประจำสาขาฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒติระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตร ศศ.บ. การจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ณ โรงแรมเดอะ เลค โฮเทล จังหวัดขอนแก่น ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมี อาจารย์ ดร.นันทนา อุ่นเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยตลอดระยะเวลาการอบรม คณาจารย์ทุกท่านได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเนื้อหารายวิชาและแผนการศึกษาในหลักสูตรฯ เพื่อให้มีทิศทางการจัดการเรียนการสอนทีมีความชัดเจนและความสอดคล้องกับวิชาชีพด้านการจัดการท่องเที่ยวและงานบริการมากยิ่งขึ้น และที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิตในสาขาฯ


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 07 เมษายน 2558
 
ประกาศ : อนุรักษ์ มะระโช
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: อนุรักษ์ มะระโช

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 268 ครั้ง