ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

 

 

 

ระบบจัดการการประชุม ระบบทะเบียนรถบุคลากร ระบบการจัดการทรัพยากร
     
ระบบข้อมูลพื้นฐานบุคลากร(เพื่อจัดทำนามบัตร) ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการ ระบบฐานข้อมุลนิสิตกองทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
     
ข้อมูลสถิติบุคลากร/นิสิต ระบบติดตามงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDS)
     
ระบบบริการการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ระบบลงทะเบียนเข้าฝึกอบรม
     
Msu Identity ระบบบริหารยุทธศาสตร์ ระบบ Che QA Online
     
ระบบแผนนิสิตหลักสูตร ระบบบริหารคลังเอกสารกลาง ระบบจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
     
ระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
     
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (RMS) รายงานประจำปี ระบบประมาณการรายรับ