หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อและฝึกอบรมจากงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2564เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อและฝึกอบรมจากงบประมารเงินรายได้ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงินสมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ.2563 ฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อและฝึกอบรม ดังรายละเอียดตาม แนบไฟล์ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 060521_125133.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 06 พฤษภาคม 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 375 ครั้ง