แผนปฏิบัติราชการ

 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนกลยุทธ์ 2560-2563
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
แผนกลยุทธ์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม แผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.2557 - 2560)
แผนกลยุทธ์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม แผนกลยุทธ์ 10 ปี (พ.ศ.2557 - 2566)
แผนกลยุทธ์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2556 ฉบับแก้ไข 1
แผนกลยุทธ์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม แผนกลยุทธ์ 10 ปี (พ.ศ. 2554 -2563)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม