ข่าวสำหรับนิสิต

 

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังบรรยายพิเศษด้านธุรกิจการบิน ในหัวข้อ “Personal Development for Airline Business”
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
เกียรติบัตรนิสิตที่ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา 1 หลักสูตร 1 ชุมชน
รายวิชาเอกของนิสิตรหัส 56
รายวิชาเอกของนิสิตรหัส 59
รายวิชานิสิตหลักสูตรเทียบเข้า
รายวิชาเอกของนิสิตรหัส 57
รายวิชานิสิตเอกเลือก
รายวิชาเอกของนิสิตรหัส 58
รายวิชานิสิตเอกเลือก
รายวิชานิสิตหลักสูตรเทียบเข้า
รายวิชาเอกของนิสิตรหัส 59
รายวิชาเอกของนิสิตรหัส 58
รายวิชาเอกของนิสิตรหัส 57
รายวิชาเอกของนิสิตรหัส 56
ตารางสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 1/2559
ประกาศ นิสิตที่มีความประสงค์จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคการศึกษา 3/2558
ประกาศ นิสิตที่มีความประสงค์จะฝึกงาน เทอม 3/2558 และนิสิตรหัส 56 ทุกคน
รายวิชานิสิตเอกเลือก
รายวิชานิสิตหลักสูตรเทียบเข้า
รายวิชาเอกของนิสิตรหัส 58
รายวิชาเอกของนิสิตรหัส 57
รายวิชาเอกของนิสิตรหัส 55
รายวิชาเอกของนิสิตรหัส 56
ประกาศ นิสิตฝึกงาน ภาคการศึกษา 2/2558 3/2558 และ 1/2559 เฉพาะกรณีฝึกงานด้านสายการบินเท่านั้น
ประกาศ ผลการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 1 สำหรับนิสิตที่เรียนรายวิชา 1001 491 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคการศึกษา 1/2558 ทุกคน
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ ค่ายภาษาสัญจร (Language Camp)

 

จำนวน :  หัวข้อ | จำนวน : 27 | หน้า : 1