หลักสูตรที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม