การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานและการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน


ข้อ ข้อมูล ผลการดำเนินการ
o1 โครงสร้าง

คลิก

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

คลิก

o3 อำนาจหน้าที่

คลิก

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

คลิก

o5 ข้อมูลการติดต่อ

คลิก

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คลิก

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 Q&A
o9 Social Network

คลิก

o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

คลิก

o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

คลิก

o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

คลิก

o14 คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

คลิก

o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คลิก

o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คลิก

o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

คลิก

o18 E-Service

ดำเนินการเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย

o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

คลิก

o20 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

คลิก

o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

คลิก

o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี2565

คลิก

o23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิก

o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิก

o25 หลักเกณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คลิก

o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

คลิก

o27 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิก

o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิก

o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดำเนินการเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย

o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ดำเนินการเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย

o31 ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่

คลิก

o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

คลิก

o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

คลิก

o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

คลิก

o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566

คลิก

o36 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

คลิก

o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี รอบ6เดือน

คลิก

o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

คลิก

o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คลิก

o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

ดำเนินการเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย

o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ดำเนินการเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย

o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ดำเนินการเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย

o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ดำเนินการเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย