รายงาน/การเผยแพร่


     

รายงานงานบุคคล


       แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2566
       รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
           พ.ศ.2566 รอบ6เดือน

       หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
           ประจำปี 2566

       รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

     

รายงานงานแผนและงบประมาณ


       รายงานผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565
       รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ6เดือน
           (ระหว่างดำเนินการ)

       แผนปฎิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2566

     

รายงานงานพัสดุและครุภัณฑ์


       สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของคณะ ประจำปี 2565
       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

     

รายงานงานหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ


       ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่
       การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
       รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy(รอบ6เดือน)
       การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566
       การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566
       แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี รอบ6เดือน
       รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

     

รายงานงานอื่นๆ


       รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของคณะ ประจำปี2565
       รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ประจำปี2565

     

คู่มือ/มาตรฐานการปฎิบัติงานและบริการ


       คู่มือการปฎิบัติงานการเจ้าหน้าที่
       คู่มือการปฎิบัติงานในการยืม-คืนทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฎิบัติงาน
       ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ราชการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม