ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

 

 

ประกาศเรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS-4 รอบที่ 1 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ประชาสัมพันหลักสูตรอบรมระยะสั้นปี2565 "เบเกอรี่"
ประกาศผลการประเมินการปฎิบัติราชการ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม รอบการประเมินที่1
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3)
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาการ(สัญญาจ้างไม่เกิน๔ปี) ครั้งที่๑๓/๒๕๖๕
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ(พนักงานสัญญาจ้างไม่เกิน4ปี)ครั้งที่๑๖/๒๕๖๕
ขอประชาสัมพันธ์แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ2565
รับสมัคสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 1/2565
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่๘/๒๕๖๕
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แจ้งลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564
ขอแจ้งเวียนนโยบายการให้บริการ และประกาศมหาวิทยาลัยฯเพื่อการแต่งการของบุคลากรในกาปฎิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงพยาบาลสุทธาเวช แจ้งแนวปฏิบัติการตรวจร่างกายนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2564
ปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา2565
ประกาศจ้างสำรวจและออกแบบปรับปรุงอาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมจำนวน1งานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาสผลการประเมินการปฎิบัติราชการ ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการประเมินที่2
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาประเภท"ทุนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์"ประจำปีงบประมาณ2564
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา"ทุนส่งเสริมนักกิจกรรม" ประจำปีการศึกษา2564
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ “Cryptourism : Cryptocurrency กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในอนาคต”
ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)
ปฏิทินการรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมครั้งที่8
ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสุตรระยะสั้น ปี 2564 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ประชาสัมพันธ์งานเสวนาทางวิชาการหัวข้อ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
ประชาสัมพันธ์งานเสวนาทางวิชาการหัวข้อ
เอกสารเผยแพร่ชุดความรู้ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสาน โดย ศ.ดรปฐม หงษ์สุวรรณ
เอกสารเผยแพร่ชุดความรู้คู่มือท่องเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมอีสานริมสองฝั่งโขง โดย ศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ

 

จำนวน :  หัวข้อ | จำนวน : 31 | หน้า : 1