ข่าวงานวิจัย

 

 

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประเภทส่งเสริมอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ2566
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประเภทส่งเสริมสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ2566
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการตีพิมพ์บทความ ในวารสารระดับนานาชาติ งบประมาณเงินรายได้คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หลักเกณฑ์การนำเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร ประเภทส่งเสริมสายสนับสนุน งบประมาณเงินรายได้คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีงบประมาณ2565
ประกาศการขอเสนอรับทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ประเภทส่งเสริมอาจารย์งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ2564
ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมกาวิจัยในมนุษย์
แบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (Term of Reference : TOR) ข้าราชการและพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สายวิชาการ) แบบ ป.01-02
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคามและแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอานาจเจริญและแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอานาจเจริญ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร และ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ และ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์
ประกาศ-หลักเกณฑ์การพิจารณาและการปิดรับข้อเสนอโครงการให้ทุนอุดหนุน
หลักเกณฑ์การพิจารณาและเปิดรับข้อเสนอการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปฏิทินวิจัยสำหรับผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560
แบบฟอร์มเสนออนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย-2560
แบบประเมินคุณภาพผลงานวิจัยใหม่ฉบับแก้ไข
บันทึกข้อความขอเสนออนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย
แบบฟอร์มการนำไปใช้ประโยชน์
รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาตร์ระหว่าง ไทย-จีน
ประกาศ หลักเกณฑ์การให้อุดนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคคลากรสารสนับสนุน
คำสั่ง คณะกรรมการบริหารงานวิจัยคระการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีงบประมาณ 2560
ทัศนคติ และความพร้อมของชุมชนที่มีต่อการท่องเที่ยวทางน้ำ
แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเมืองชายแดนฯ
A Study Of ASEAN Tourists Perception
perceptions and travel motives of young asian students
smart tourism center The interpretation of the interactive cultural tourism route
The guideline to promote cultural tourism
การศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารในอุตสาหกรรมบริหาร
การวิเคราะห์ความสำคัญและการจัดการปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม
Tourism Demonstration and value change
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศหลักเกณฑ์และการเปิดรับข้อเสนอ รอบ 2

 

จำนวน :  หัวข้อ | จำนวน : 29 | หน้า : 1