กิจกรรม/โครงการ

 

 

สโมสรนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกิจกรรมงานลอยกระทง ประจำปี 2566 
ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการให้เติบโตสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
สัมภาษณ์ (ออนไลน์) นิสิตใหม่ รอบที่ 1 Port Folio โควตารับตรงทั้ง4สาขา 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและวางแผนพัฒนาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส ร่วมงานกฐินสามัคคี ประจําปี 2566 
อบรม Basic Dinning Etiquette สมาชิกหอการค้า-YEC มหาสารคาม
การบรรยายพิเศษ (Pre-event) 5th International Workshop on Asian Heritage (IWAH) 2023
บุคลากรคณะการท่องเที่ยวฯเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 11
เข้าร่วมสัมมนาและเรียนรู้เทคโนโลยีการปกป้องข้อมูลจากภัยคุกคามไซเบอร์
การสัมภาษณ์ (ออนไลน์) นิสิตใหม่ รอบที่ 1 Port Folio โควตารับตรง (แฟ้มสะสมผลงาน)
โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
THM Research Cafe 5 "เตรียมตัวอย่างไร ให้ได้ตีพิมพ์ ในฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS Q1"
สอบวิทยานิพนธ์ (สอบ 5 บท) นางสาวอิสริยา ดวงดี นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สอบวิทยานิพนธ์ (สอบ 5 บท)Miss Phan tieu Ny นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
อาจารย์ ดร.ธนิดา ลครศรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
สอบวิทยานิพนธ์ สอบ 5 บท นางสาวอมรรัตน์ ไชยวงษ์ นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ออกบูธประชาสัมพันธ์แนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคามในงาน China Education Expo (CEE) 2023
ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 รหัส 63 ทุกสาขา เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศและบายเนียร์ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566
งานประชุมวิชาการระดับชาติ “การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย” ครั้งที่ 8 (CITH#8) “Creative Tourism and Sustainable Development”
สอบวิทยานิพนธ์ สอบ 3 บท นายปฏิพัทธ์ บุญบาล นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
กิจกรรม Movie Night Halloween ของชมรม English level up
ตัวแทนบริษัท ท็อปกัน บริษัทด้านสื่อโฆษณา ได้เข้าพบผู้บริหาร เพื่อพูดคุยและนำเสนอ Super Recruit Success และ Super Resume
สอบวิทยานิพนธ์ สอบ 5 บท นางสาวณัฐฏิกา พิมพ์เมืองเก่า นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สอบวิทยานิพนธ์ สอบ 5 บท นางสาวพุทธพร โคตรภัทร นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
จัดสอบวิทยานิพนธ์ (สอบ 5 บท) นายคเชนทร์ วัฒนะโกศล นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิจกรรมทบทวนความรู้ให้แก่นิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ที่มีความประสงค์ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสายงานแม่บ้าน
ดำเนินการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นายรามณรงค์ นิลคำแหง นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต