กิจกรรม/โครงการ

 

 

โครงการถ่ายทอดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
ปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปีการศึกษา 2566
ต้อนรับบุคลากรจากโรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
THM Research Cafe ครั้งที่ 4 การพัฒนางานวิจัยร่วมกับนักวิชาการในสถาบันในต่างประเทศและเทคนิคการขอทุนจากต่างประเทศ
หลักสูตร ปร.ด. ศึกษาดูงานท่องเที่ยวชุมชน จ.ตรัง
โครงการอบรมการเขียนรายงานการดำเนินงานตามเกณฑ์ (EdPEx)
คณะการท่องเที่ยวฯ มมส ร่วมจัดกิจกรรม JWTH2023 ณ Turkiye
คณะการท่องเที่ยวฯ มมส ลงนาม MoU กับ Karabuk University Turkiye
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
ฝ่ายวิชาการพบนิสิตย้ายคณะ เทอม 1 ปีการศึกษา 2566
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโรงแรม แก่บุคลากรสถาบันวิวัยรุกขเวช อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ผศ.ดร.นันทนา ลาภวิเศษชัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมบุคลิกภาพและการสื่อสาร นิสิต ITMB คณะ IT
คณาจารย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส รับรางวัลนวัตกรรมรูปแบบการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอนประจำปี 2566
อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์ กรมทรัพ กาฬสินธุ์
อ.ดร.ภัทรวิทย์ อบรมมัคเทศก์น้อย/เยาวชน รร.โกสุมพิสัยสะดืออีสาน
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ École Ducasse (Culinary institut),
France และ École Hôtelière de Lausanne, Switzerland
อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ ธีรภัคสิริ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเล่าเรื่องแหล่งมรดกธรณีเพื่อการท่องเที่ยว
อาจารย์ ดร.ทรงพล อุทัยสาร์ ร่วมจัดงานศิษย์เก่าสัมพันธ์กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เข้าร่วมจัดนิทรรศการหลักสูตรฯ และสอบคัดเลือกนิสิตกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
อ.ดร.ทรงพล อุทัยสาร์ร่วมเดินทางกับผู้บริหารและบุคลากร มมส. เพื่อรับ MoU ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ กระทรวงศึกษาธิการฯ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักเล่าเรื่องแหล่งมรดกธรณีเพื่อการท่องเที่ยว" "การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารภาษาอังกฤษ"
ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ผลการบริหารงานคณบดีฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรับฟังเสียงของลูกค้าสู่ความเป็นเลิศ
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร่วมโครงการฮีตเดือน 5 สรงน้ำพระ สักการบูชา
อ.ดร.เยาวภา บรรยายการพัมนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ อ.ชื่นชม
อ.ดร.เยาวภา อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพแก่นิสิตคณะนิติศาสตร์
อ.ดร.ธนิดา บรรยาย สมัครงานอย่างไรไม่ให้นก แก่นิสิตคณะแพทยฯ
อ.ดร.เยาวภา ร่วมเป็นกรรมการตัดสินเวทีประกวด นางสาวกุดรัง
ร่วมงาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ มมส ประจำปี 2566
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระประจำคณะและรดน้ำขอพรผู้บริหาร คณาจารย์ผู้อาวุโส คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566
โครงการอบรมทักษะพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
โครงการอบรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ทั้ง 3 หลักสูตร ในหัวข้อ ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office และความปลอดภัยด้านการใช้สื่อสารสนเทศ