กิจกรรม/โครงการ

 

 

กิจกรรมมาเรียนดำเน้ำกันเถอะ กับ Snorkeling class with Ajarn Tom
วันนวมินทรมหาราช
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ CITH conference ครั้งที่ 8
ขอเชิญร่วมงาน THM Research Cafe 5
โครงการบรรยายหัวข้อ แนวโน้มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การบริการ และอาหารในปัจจุบัน และการวางแผนสำหรับการท่องเที่ยวในอนาคต
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบโควตาเด็กดีมีที่เรียน
โครงการศึกษาดูงาน เรียนรู้ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไวน์และธุรกิจบริการที่พักประเภทรีสอร์ท เส้นทางเขาใหญ่
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชชา ศรีถาน
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566
จัดสอบวิทยานิพนธ์นางสาวพัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชชา ศรีถาน
โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ เพื่อความสิริมงคล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา ITM ฝึกปฏิบัติการ กิจกรรม Urban Tourism in Bangkok
สาขา ITM ร่วมกันบูรณาการรายวิชาเพื่อทัศนศึกษาด้านอุตสาหกรรมบริการและการนำเที่ยว
ชมรมบาเทนเดอร์ออกไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากร้าน อีลิกซ์ บาร์ แอนด์ คราฟท์
การเรียนการสอนในเมนู Angel Food Cake
โครงการเสวนาวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม “ฉากทัศน์ท่องเที่ยวไทยจากอดีต สู่กระแสท่องเทีี่ยวของคนรุ่นใหม่”
อาจารย์ ดร.เยาวภา นียากร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการการพัฒนาทักษะการทำงานและใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21
THM Cookie Baking Class
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการเสริมสร้างและเพิ่มทักษะสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่องเที่ยวและโรงแรม
คณะการท่องเที่ยวฯเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการกับTaylors University
THM Summer Camp 2023 At Malaysia
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตแบบองค์รวมด้านบุคลิกภาพ
โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกฝึกงาน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
นิสิตฝึกทำขนม Muffin
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาศิลปะการปรุงอาหารและการบริการ ประจำปีการศึกษา 2566>
นิสิต ITHM เข้าร่วมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปี 2566
โครงการอบรมการเขียนรายงานการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตชาวต่างชาติ
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนแก่นิสิตชั้นปีที่สี่ ปีการศึกษา 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา ลาภวิเศษชัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
สำนักบัณฑิตศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์ 5 บท
โครงการสัมมนาวิชาการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปีการศึกษา 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา ลาภวิเศษชัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรม
อ.ดร.มยุรี นาสา คาร์น ร่วมจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวชุมชน ณ อบต.แก่งเลิงจาน
อ.ดร.มยุรี บรรยายพิเศษ ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนันทนาการกลางแจ้ง เส้นทางจังหวัดพิษณุโลก
สำนักบัณฑิตศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการจัดสอบวิทยานิพนธ์