หอเกียรติยศ

 

 

อ.ดร.มยุรี รับรางวัล Paper Award ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปารณีย์ บุญไชย ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐาน SCOPUS Q2 และ ISI 
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์ การ์ด ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2567
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.มยุรี นาสา คาร์น หลักสูตร ITM ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2567
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์หลักสูตร ITM ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2567
นิสิต ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เข้ารับรางวัล จากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการเรียน
นางสาวพิชญาภา เหล่าจันอันเข้าร่วมการแข่งขันผสมเครื่องดื่มระดับสถาบันอุดมศึกษา Pour it up DTC Mixologist Competition 2024
คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ Mr.Shadhin Nishu Baura
ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์รามณรงค์ นิลกำแหง
ขอแสดงความยินดี กับ Mr.Shadhin Barua Nishu
รับรางวัล แม่บ้านติดดาว และรางวัล คนดีศรี มมส เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี มมส สร้างสังคมที่ยั่งยืน
ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ารับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี มมส สร้างสังคมที่ยั่งยืน
IEE Thailand มอบทุนฝึกงานต่างประเทศแก่นิสิตสาขาการจัดการโรงแรม
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.มยุรี นาสา คาร์น อาจารย์ประจำสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุภาพ นนทะสันต์ อาจารย์ประจำสาขาศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการด้วยไมตรีจิต
ขอแสดงความยินดีกับ นายนนธวัช คุณททราช นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิดาพร โยธาจันทร์ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
นิสิต ITM หลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ในการแข่งขัน student innovation Competition ณ ประเทศ Croatia
ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์รามณรงค์ นิลกำแหง
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทรงพล อุทัยสาร์
ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอาจารย์ ดร.เยาวภา นียากร
แสดงความชื่นชมและยินดีกับ นายรามณรงค์ นิลกำแหง นิสิตระดับปริญญาเอก
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภัทรดา น้อยโสภา
ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นายจาตุรงค์ มะยุโรวาส หรือ เชฟตี๋
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สังกัดเนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ธราธร บุ้งทอง และ ผศ.ดร.ลินจง โพชารี
ขอแสดงความยินดีกับ อ.กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ และ อ.เฉลิมเกียรติ สุริยะวงศ์
ขอแสดงความชื่นชมและความยินดีกับทีมแสตนด์เชียร์ เเละทีมผู้นำเชียร์ ภายใต้การกำกับดูแลของทีมสโมสนิสิต
ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับตัวแทนนิสิตที่ส่งผลงานเข้าประกวด
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอแสดงความยินดี
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอแสดงความยินดี
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นางสาวสุธิดา อุปจันทร์
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “แคนนาคราช”
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอแสดงความยินดีกับนิสิต
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอแสดงความยินดีกับนิสิต
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอแสดงความยินดีกับนิสิต
ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.เยาวภา นียากรและอาจารย์กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCOPUS
อแสดงความยินดีกับบุคลากรและนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCOPUS และ ISI ประจำปีงบประมาณ 2565
ศิษย์เก่าคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คว้ารางวัลการแข่งขันสุดยอดเชฟประเทศไทย Thailand’s 26th International Culinary Cup (TICC) 2022