หอเกียรติยศ

 

 

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ สมาชิกทีม SC 166 “Phantomhive”
ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.ทรงพล อุทัยสาร์ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนายจตุรงค์ มะยุโรวาส และนายกฤตพล เยรัมย์ 2 ศิษย์เก่า คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
นิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล จากการส่งผลงานแผนพัฒนาธุรกิจในโครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเป็นผู้ประกอบการ
คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรร่วมแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นางสาวอภิญญา พลเขต นางสาวกุสุมา มีสวาสดิ์นอก และนางสาวอรนิตย์ ทิพย์ดนตรี
นิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับ “รางวัลชมเชย” พร้อมเกียรติบัตรในการประกวดประเภทเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวมุมมองใหม่ 2564
ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ พรมสาลี
ขอแสดงความความชื่นชมและยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลคนดีศรีมมส.ประจำปีการศึกษา2564
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมศิษย์เก่าคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นิสิตรับรางวัลเชิดชูเกียรติ คนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2563
ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤตพล เยรัมย์ ศิษย์เก่าคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มอบเกียรติบัตรยกย่องผู้ทำความดี
ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แสดงความยินดีกับอาจารย์ และศิษย์เก่า คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรางวัล“อาจารย์ดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562”
ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ
ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ปรีดา ไชยา
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “อาจารย์ดีเด่น” และรางวัลวิจัยดีเด่น “BEST PAPER AWARD”
นิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันทักษะ FLAIR BARTENDER
นิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้รับรางวัลชมเชยการประกวดแข่งขันรังสรรค์เมนูอาหารเพื่อการสื่อสาร Khorat Geopark
นิสิตคณะการท่องเที่ยวคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบคำถามและกล่าวสุนทรพจน์ระดับชาติ ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจการบิน รางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2560
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (Best Paper Award) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABIITY IN THE DIGITAL ERA”
Thailand Duck Cooking challenge 2016 รุ่นเยาวชน
คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับรางวัล “สยามไอยรา” เกียรติยศบุคคลแห่งสยาม ประจำปี 2559
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง ปันจักสีลัด กีฬามหาวิทยาลัยฯ กันเกราเกมส์
ผู้บริหาร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับรางวัล “พิฆเนศวร” รางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558
ศิษย์เก่าคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลการประกอบอาหารประเภทเป็ด ในงาน THAILAND DUCK COOKING CHALLENGE 2016
การแข่งขันประกอบอาหารประเภทเป็ด ในงาน Thailand Duck Cooking challenge 2016

 

จำนวน :  หัวข้อ | จำนวน : 29 | หน้า : 1